• کد مترجم 700

کاربر گرامی: شما می توانید از کد مترجم  700 ترجمه زمینه کامپیوتر را استفاده نمایید، برای این کار ابتدا در وبسایت ثبت نام نمایید و سپس اقدام به ثبت سفارش ترجمه نمایید. در قسمت ارجاع به مترجم خاص می توانید کد 700 را وارد نمایید تا همین مترجم برایتان ترجمه انجام دهد. در صورتی که می خواهید بقیه نمونه ترجمه ها که توسط مترجمین دیگر انجام شده اند را مشاهده نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت سفارش ترجمه

نمونه ترجمه ها  

ترجمه از فارسی به انگلیسی:

زمینه: کامپیوتر

موضوع نمونه ترجمه: خط تولید نرم افزار

متن اصلی به  فارسی:

معماری های خط تولید (PLA)، در طی سالیان اخیر، به طور پیوسته و مداوم مورد توجه جامعه ی پژوهشی نرم افزار بوده است. اگرچه در حال حاضر، چندین متد برای ایجاد PLA ها ایجاد شده است، ولی تاکنون هیچ پژوهشی در زمینه ی مقایسه ی این متدها صورت نگرفته است. 5 متد وجود دارد که پاسخی به نیازهای خطوط تولید می-باشد:COPA,FAST,FORM,KobrA,QADA.در این مقاله، به معرفی یک چارچوب ارزیابی متدهای طراحی PLA خواهیم پرداخت. این چارچوب، متدها را از دید محتوا، کاربر، ساختا و ارزیابی مورد بررسی قرار می-دهد. این مقایسه، ایدئولوژی های بکار رفته در بین این متدها را مقایسه خواهد کرد.بنابراین، علیرقم اینکه این متدها همگی ، متدهایی برای طراحی PLA میباشند، ولی در این مقایسه هیچگونه روی هم پوشانی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت. تمامی این متدها، با توجه به دامنه های خاصی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند. رایج ترین دامنه که بر اساس آن متدها را مقایسه خواهیم کرد، زیرساختار ارتباطی و دامنه های اطلاعاتی میباشد. بعضی از این متدها، استانداردهای نرم افزار را بکار گرفته اند؛ برای مثال، از UML  (زبان یکپارچه سازی داده ها) برای زبان، و از استاندارد IEEE 1471-2000 برای تعریف دیدگاه های خود استفاده کرده اند.

 متن ترجمه شده به انگلیسی: 

Product line architectures (PLAs) have been undercontinuous attention in the software research communityduring the past few years. Although several methods havebeen established to create PLAs there are not availablestudies comparing PLA methods. Five methods are knownto answer the needs of software product lines: COPA,FAST, FORM, KobrA and QADA. In this paper, anevaluation framewor isintroduced for comparing PLAdesign methods. The framework considers the methodsfrom the points of view of method context, user, structureand validation. Comparison revealed distinguishableideologies between the methods. Therefore, methods donot overlap even though they all are PLA design methods.All the methods have been validated on various domains.The most common domains are telecommunicationinfrastructure and information domains. Some of themethods apply software standards; at least OMGs MDAfor method structures, UML for language and IEEE Std 

1471-2000 for viewpoint definitions.