• کد مترجم 700

کاربر گرامی: شما می توانید از کد مترجم  700 ترجمه زمینه  تخصصی کامپیوتر را استفاده نمایید، برای این کار ابتدا در وبسایت ثبت نام نمایید و سپس اقدام به ثبت سفارش ترجمه نمایید. در قسمت ارجاع به مترجم خاص می توانید کد 700 را وارد نمایید تا همین مترجم برایتان ترجمه انجام دهد. در صورتی که می خواهید بقیه نمونه ترجمه ها که توسط مترجمین دیگر انجام شده اند را مشاهده نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت سفارش ترجمه

نمونه ترجمه ها  

سخن مترجم :

اصولاٌ در زمینه ی ترجمه ی علوم کامپیوتر، مترجم به مواردی برخورد میکند که نمی­تواند یک معنی مفهومی را برای عبارتی خاص برای ترجمه ی یک متن ارائه دهد. به عبارت دیگر، در صورتی که مترجم، دقیقاٌ خود متن را به فارسی برگرداند، ممکن است برای کاربران از نظر مفهومی، معنایی نداشته باشد. لذا یک مترجم دلسوز، موظف است تا بررسی منابع لاتین، بهترین معنی مفهومی را برای آن عبارت، تدارک بیند. به عنوان مثال، کلمه ی anti-disassembly در زبان فارسی، معادلی ندارد. در صورتی که مترجم به عنوان مثال بخواهد این لغت را به عنوان ضد دمونتاژ ترجمه کند، ممکن است برای کاربر معنی نداشته باشد.پس همواره بهتر است برای چنین لغاتی، یا مترجم دارای تخصص در واژه سازی بوده و یا بتواند معنی مفهوهی آن عبارت را ارائه دهد.
 
 
 ترجمه از فارسی به انگلیسی:

زمینه: کامپیوتر

موضوع نمونه ترجمه: اندازه گیری های مربوط به عملکرد فازی، در تحلیل پوششی داده ها

متن اصلی به  فارسی:

مدل هایی جاری موجود  برای تحلیل پوششی داده ها(DEA) ، که به منظور اندازه گیری عملکرد نسبی یک مجموعه از واحدهای تصمیم گیری(DMU) بکار می­رود، از ورودی هایی متعددی به منظور تولید خروجی های متعدد محدود به داده ها قطعی(در مقابل داده های فازی) استفاده می­کنند. برای اینکه با داده های مبهم و غیردقیق روبرو شویم، نماد فازی بودن معرفی گردید. این مقاله، به توسعه ی رویه ای خواهد پرداخت تا عملکرد DMU ها را با استفاده از مشاهدات فازی اندازه گیری کند. ایده ی اصلی بکار رفته در این مقاله این است که با بکارگیری روش برش آلفا  یک مدل DEA فازی را به یک مجموعه از مدل های داده ای قطعی تبدیل کند. یک زوج از برنامه های پارامتریک به منظور تشریح این خانواده از مدل های DEA قطعی، فرمالیته شده اند. از آنجایی که اندازه گیری عملکرد، بجای اینکه به وسیله ی داده های دقیقی بیان شود، به وسیله ی توابع عضویت بیان می­شود، اطلاعات بیشتری برای مدیریت فراهم شده است. روش DEA با توسعه یافتن به یک محیط فازی، به ابزاری قدرتمند برای کاربردها تبدیل خواهد گشت.

متن ترجمه شده به انگلیسی:

The existing data envelopment analysis (DEA) models for measuring the relative efficiencies of a set of decision making units (DMUs) using various inputs to produce various outputs are limited to crisp data. To deal with imprecise data, the notion of fuzziness has been introduced.This paper develops a procedure to measure the efficiencies of DMUs with fuzzy observations.The basic idea is to transform a fuzzy DEA model to a family of conventional crisp DEA models by applying the cr-cut approach. A pair of parametric programs is formulated to describe that family of crisp DEA models, via which the membership functions of the efficiency measures are derived.Since the efficiency measures are expressedby membership functions rather than by crisp values, more information is provided for management.By extending to fuzzy environment, the DEA approach is made more powerful for applications