• کد مترجم 366
     
     کاربر گرامی: شما می توانید از کد مترجم  366 ترجمه زمینه کامپیوتر را استفاده نمایید، برای این کار ابتدا در وبسایت ثبت نام نمایید و سپس اقدام به ثبت سفارش ترجمه نمایید. در قسمت ارجاع به مترجم خاص می توانید کد 366را وارد نمایید تا همین مترجم برایتان ترجمه انجام دهد. در صورتی که می خواهید بقیه نمونه ترجمه ها که توسط مترجمین دیگر انجام شده اند را مشاهده نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت سفارش ترجمه

 ترجمه از انگلیسی به فارسی:

زمینه: کامپیوتر

موضوع نمونه ترجمه: داده کاوی ،کشف مجموعه ها

متن اصلی به  انگلیسی:

Both algorithms take a network as an input and generate a files an output with the communities discovered inside. COPRAgenerates only one file with the communities and SLPA generates a number of files that are the product of the number of repetitions that a user selects –10 in our case– and a threshold r. Taking values in [0,1](r E [0,1] specifically (0.01;0.05;0.1;0.15;. . .;0.5)) and used as a filter to the number of labels that, a particular node can have checking if the probability of seeing a particular label during the whole process is lower than r. If that occurs, this label is removed from node’s memory. When r à1 the algorithm tends to find disjointed  communities. This is explain because only nodes in onecommunity can have a high probability that can overcome the threshold represented by r. After the entire process the nodes are grouped into communities with the same label. If a node has more than one label it is grouped into several communities.SLPA is executed in a series of runs. A run is an execution of anSLPA algorithm. In each run different values of r(r E{0.01; . . . ; 0.5} ) are used. Every time the algorithm is executed,a new node is chosen randomly making it necessary to run theSLPA algorithm several times, to avoid that because SLPA started from a ‘good’ node the results were improved. We try to find theresults that are maintained over time or between executions.

متن ترجمه شده به فارسی:

هر دوالگوریتم شبکه ای را به عنوان ورودی در نظر می گیرند و یک فایل هایی را در خروجی همراه با مجموعه های کشف شده ی داخلی تولید می کنند. Copra فقط یک فایل را همراه با مجموعه ها ایجاد می کند و slpa چندین فایل را ایجاد می کند که از تعداد تکرارهایی که کاربر انتخاب می کند حاصل می شوند . تعداد تکرار ها در نمونه ی ما 10 تاست و یک آستانه ی r . مقادیردریافتی ها در (0.01;0.05;0.1;0.15;. . .;0.5)) مخصوصا[0,1](r E [0,1] است و به عنوان یک فیلتر برای تعدادی از برچسب های آن بکار برده می شود. اگر احتمالا ببینیم یک برچسب خاص در سرتاسر فرایند کوچکتر از r  است آن گره ی خاص می تواند بررسی شود. اگر این اتفاق بیفتد این برچسب از حافظه ی گره ها حذف می شود. وقتی r   به سمت 1 برود الگوریتم تمایل دارد تا مجموعه های ناپیوسته را پیدا کند.این توضیحی برای این است که احتمال زیادی وجود دارد که یک مجموعه بتواند بر آستانه ی نشان داده شده با r  غلبه کند.بعد از وارد شدن در فرایند ها گره ها در داخل مجموعه ها با برچسب های یکسان گروه بندی می شوند.اگر گره ای  بیشتر  از یک برچسب داشته باشد در چندین مجموعه گروه بندی می شود.slpa درچندین سری از ران ها اجرا می شود. یک ران یک اجرا از  الگوریتم slpa است.در هر ران مقادیر مختلفی از r(r E{0.01; . . . ; 0.5} )  استفاده می شوند.در هر بار که الگوریتم اجرا می شود یک گره ی جدید به طور تصادفی انتخاب می شود و این لازم می سازد که الگوریتم slpa چندین بار ران شود تا مانع آن  شود چون slpa از یک گره ی خوب شروع می کند تا نتایج بهبود یابند.ما سعی داریم آستانه هایی را پیدا کنیم که در تمام یا بین اجراها ادامه یابند.