سفارش آنلاین تایپ فوری
سفارش آنلاین ترجمه تخصصی

کافی است فقط سفارش ترجمه یا تایپ خود را در فرم زیر ثبت نمایید!

در مدت کمتر از 10 دقیقه فاکتور به صورت رایگان برایتان صادر می شود
بیش از 30000 مترجم، تایپیست و محقق
پشتیبانی 24 ساعته  02147624763

ثبت سفارش تایپ

* پست الکترونیکی
* تلفن همراه
* زبان
* زمینه
* موضوع
ارجاع به تایپیست خاص
فرمول نویسی
صفحه آرایی
تصویرگری
رسم جدول
رسم نمودار
رسم شکل

توضیحات

به تایپیست یا صفحه آرا
* تاریخ و ساعت درخواستی
*
ارسال از طریق پست یا پیک
* .pdf .mp3 .doc .docx .zip .jpg .png
* فایل سفارش
نام فایل سفارش به زبان انگلیسی باشد (فارسی نباشد)

ثبت سفارش ترجمه

* پست الکترونیکی
* تلفن همراه
* زمینه
* زبان مبدا و مقصد
* موضوع
ارجاع به مترجم خاص
* تاریخ و ساعت درخواستی
ترجمه جداول انجام شود
ترجمه زیر جدول ها انجام شود
مطالب داخل اشکال ترجمه شود
نمودارها رسم شوند

توضیحات به مترجم

تحویل حضوری
* .pdf .mp3 .doc .docx .zip .jpg .png .wave .amr .wmv
* فایل سفارش
نام فایل سفارش به زبان انگلیسی باشد (فارسی نباشد)