• کد مترجم 1041
     
     کاربر گرامی: شما می توانید از کد مترجم  1041 ترجمه زمینه مدیریت و حسابداری را استفاده نمایید، برای این کار ابتدا در وبسایت ثبت نام نمایید و سپس اقدام به ثبت سفارش ترجمه نمایید. در قسمت ارجاع به مترجم خاص می توانید کد 1041 را وارد نمایید تا همین مترجم برایتان ترجمه انجام دهد. در صورتی که می خواهید بقیه نمونه ترجمه ها که توسط مترجمین دیگر انجام شده اند را مشاهده نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت سفارش ترجمه

نمونه ترجمه ها 

ترجمه از انگلیسی به فارسی:

زمینه: مدیریت و حسابداری

موضوع نمونه ترجمه:روش تحقیق

متن اصلی به  انگلیسی :

 

One of the common misconceptions of AR is that it is solely a qualitative research strategy. Although qualitative methods are prominent in the AR literature, action researchers often use the full range of research techniques, including various forms of quantitative methods as well as a wide range of qualitative methods.

In a sense, AR epitomizes the idea of “theory to practice and practice to theory,” linking the two in a reciprocal relationship in the knowledge creation process.“Nothing is as practical as a good theory,” and “The best way to understand something is to try to change it”: these two famous statements credited to Kurt Lewin reflect the core epistemic assumptions of action research.

 متن ترجمه شده به فارسی:

یکی از تصورات غلط و رایج درباره ی اقدام پژوهی این است که اقدام پژوهی صرفاً یک روش تحقیق کیفی است.اگرچه متدهای کیفی[1] در آثار نوشته شده ی اقدام پژوهی برجسته هستند اما محققان اقدام پژوهی اغلب اوقات از تمام تکنیکهای پژوهش از جمله انواع مختلف روشهای کمّی به همراه دامنه ی گسترده ای از روشهای کیفی استفاده می کنند.    

از یک دیدگاه، اقدام پژوهی تجلی ایده ی «از تئوری به عمل و از عمل به تئوری» است و در فرآیند تولید دانش ، بین این دو رابطه و پیوندی متقابل ایجاد می کند.«هیچ چیزی به اندازه ی یک نظریه ی خوب، سودمند و عملی نیست» و «بهترین روش برای فهم چیزی، تلاش برای تغییر دادن آن است» : این دو بیانیه ی معروف که به Levin نسبت داده می شوند ، فرضیه های شناختی و اصلی اقدام پژوهی را انعکاس میدهند.

 


 

[1] quantitative