ثبت نام کنید و سفارش دهید!
پنجشنبه ۰۱ اسفند ۹۸
موضوعات خبری
new order booklet store
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

نمونه ترجمه متن مدیریت و حسابداری/ مدیریت بحران / کد نمونه ترجمه A440

کاربر گرامی:  

شما می توانید از کد مترجم  2231  ترجمه زمینه مدیریت و حسابداری را استفاده نمایید، برای این کار ابتدا در وبسایت ثبت نام نمایید و سپس اقدام به ثبت سفارش ترجمه نمایید. در قسمت ارجاع به مترجم خاص می توانید کد 2231  را وارد نمایید تا همین مترجم برایتان ترجمه انجام دهد. در صورتی که می خواهید بقیه نمونه ترجمه ها که توسط مترجمین دیگر انجام شده اند را مشاهده نمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت سفارش ترجمه

نمونه ترجمه ها 


ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه مدیریت و حسابداری

موضوع نمونه ترجمه: مدیریت بحران

متن اصلی به  انگلیسی :

Obviously the managers cannot be prepared against all kinds of the crisis. However, if they believed the crisis management as an integral part of their strategic management responsibility, the probability of facing their organizations with the crisis will be largely reduced. Noticing to the crisis management and its relation with technical and operational planning is very important.

In the final analyzing: The crisis management is the long-term survival and prosperity guarantor of an organization. These six-step approach which are proposed in this paper, will help the managers to develop their decision making skills in the crisis management and understand the significance role of the crisis management in the strategic management process.

متن ترجمه شده به  فارسی :

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺑﺤﺮان آﻣﺎدﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺤﺮان ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .

در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻘﺎ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. روﻳﻜﺮد ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪﻛﺮد ﺗﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺧﻮد در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ را درك ﻛﻨﻨﺪ.

Link: http://irantypist.com/news/نمونه-ترجمه-متن-مدیریت-و-حسابداری/-مدیریت-بحران--/-کد-نمونه-ترجمه-A4406.html

دیدگاه کاربران

اپراتور شیدایی :

با سلام. با تشکر از پیش نهاد شما، در مسیر نمایش رزومه مترجمین برای شما کاربران گرای می باشیم. با احترام

خلج :

با سلام لطفاً در چند خط سوابق تحصيلي و سوابق ترجمه افراد را حوزه هاي مختلف درج فرمائيد . با تشكر

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
آیا شما روبات هستید؟ :
* ایران تایپیست هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.